Surya - Ageless Wisdom - European College of Esoteric Wisdom and Healing
 
Jan Gyselinck
 
 
Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing. Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing.
 
In 1999 richtte hij in Brugge Surya - Ageless Wisdom - op, een esoterisch en holistisch opleidingscentrum. Het was het gevolg van de innerlijke studie, impulsen en inspiraties die hij op zijn levenspad had ervaren. Reeds tijdens zijn jeugd werd hij innerlijk gericht op de krachten van zijn ziel.
Tijdens zijn licentiejaren communicatiewetenschappen kwam dit tot volle bloei, hij verdiepte zich gedurende 25 jaar in tal van mystieke en esoterische stromingen (Oost en West) en kwam al gauw in contact met de Theosofie, de werken van Blavatsky en Alice Bailey.
De grote affiniteit die hij met deze stromingen voelde, bracht hem in innerlijke ervaringen van bewustwording van het etherisch lichaam, doorheen de krachten van de Ziel en de Verlichte Meesters, Shambhala, de Zeven Stralen en de diverse bewustzijnsaspecten die in de studiewerken aangereikt worden.
 
Mede dankzij de uiterlijke contacten met de Avatars en de inspiraties van zijn inner-lijke Leraren, Djwhal Khul en Morya, heeft hij zich als doel gesteld de studiewerken aan de hand van analyse aan geïnteresseerden te verduidelijken, en vooral via geleide meditaties stapsgewijs tot een praktische realiteit te maken.
Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten en vuren te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet.
 
De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatie-dagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader overige activiteiten.
 
 
"Diep in ons hart ligt er een enorme Kracht.
Als we dit erkennen, analyseren en ons tot een werkelijkheid maken, dan kunnen we vertrouwen op die innerlijke rust en vrede die dit met zich meebrengt.
Dan weten we dat die Goddelijke Universele Wil als een Vader over ons waakt en ons leidt doorheen het leerproces van het Leven.
Dan weten we dat Shambhala bestaat."
 
 
Jan Gyselinck

Jan Gyselinck founded Surya in 1999. It is an esoteric and holistic education centre with a shop in Bruges. It was the result of inner study, impulses and inspirations he had experienced on his course of life.
From his youth onwards he was already innerly oriented towards becoming conscious of the 'forces of the virtues', the powers of the soul. During the years of his licentiate in communication studies this flourished and he went deeply into many mystic and esoteric movements (East and West) and soon got in touch with the Theosophy and the works of Madama Blavastsky and Alice Bailey.
The great affinity he felt with this movements brought him in touch with inner exeriences of becoming conscious of the etheric body, through the powers of the Soul and the Enlighted Masters, Shambhala and the diverse aspects of consciousness that are offered in the works of study.
It is through the outer contacts with the Avatars and the inspirations of his inner Teachers, Djwhal Khul and Morya, that he has made it his goal to clearify the works of study to interested people, by means of analysis and especially by means of guided meditations, in order to step by step transform them into a practical reality.
He is specialized in getting in touch with the becoming conscious of the inner forces that connect everybody to every form of existence on this planet.
From 1999 onwards he has been delivering lectures in Belgium and the Netherlands. Besides this, he also organizes days of meditation, trainings, and other activities.
 
 
"Deep in our heart there is an enormous Force.
we recognize this, analyse it and transform it into reality,
we can trust on that inner rest and peace that comes with it.
Then we know that that Divine Universal Will keeps an eye ons us as a Father and leads us throught the learning process of Life.
Then we know Shambhala exists."
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint